شعر تلیفون از شاعر توانای تمگران حبیب میرزایی

آوده که یَح تلیفون ، مو گَل بوتوم زیادی

روز تا پسین جَتوم زنگ ، ور دادی و مرادی

 

هوی گوشی خرابه کاروم همیشه جیخَت

تو مجلسون همیشه دِهنِ مو پیخِ پیخَت

 

یَه ماه و خورده یی بو یحْ فیش یه گِدِستی

حلا مو پول نداروم که پولونی اَفِرستی؟


حبیب میرزایی

 


منبع این نوشته : منبع
حبیب میرزایی